Fenomenologi

Ordet "fenomenologi" kommer fra gresk phainomenon (det som viser seg) og logos (lære), og betyr følgelig læren om det som viser seg (for en bevissthet).

I Hegels filosofi er fenomenologien en beskrivelse av hvordan ånden kommer til bevissthet om seg selv gjennom ulike utviklingstrinn.

Fenomenologi kan også betegne filosofien til Edmund Husserl og hans skole. Den ser på filosofi som en eksakt vitenskap om det som finnes (livsverdenen), og fenomenologi blir metoden som gir oss slik kunnskap.

I engelskspråklig filosofi brukes imidlertid uttrykkene "fenomenologi" og "fenomenologisk" i en videre og løsere betydning. Det står her for en filosofi som er rent deskriptiv og som fremstiller hvordan vi umiddelbart opplever og oppfatter verden, uten å trekke inn bakenforliggende årsaker. Tilhengerne av en slik fenomenologi vil hevde at denne umiddelbare fremtredelsen gir den mest grunnleggende kunnskap vi kan få om våre omgivelser, og ikke kan erstattes av mer naturvitenskapelige eller psykologiske tilnærmingsmåter.