VYGOTSKYS SOSIOKULTURELLE PERSPEKTIV

 

Forklar hvordan interpsykologiske utvikling blir til intrapsykologisk utvikling. Høyere mentale prosesser opptrer først mellom mennesker, idet de konstrueres gjennom felles aktiviteter. Når bar deltar i aktiviteter sammen med voksne eller flinkere jevnaldrende, utveksler de ideer, måter å tenke på og måter å representere noe på. Barna internaliserer disse fellesskapte ideene. De utvikler kunnskap, ideer, holdninger og verdier gjennom at de tilegner seg – internaliserer – måter å handle og tenke på som fins i kulturen, og som de dyktigere medlemmene i gruppen behersker.

 

Hva er forskjellene mellom Piagets og Vygotskys syn på privat tale og dens rolle i utviklingen? Ifølge Vygotskys sosiokulturelle syn er den kognetive utviklingen avhengig av den sosiale interaksjonene og språkutviklingen. Som et eksempel beskriver Vygotskys hvor viktig barns private tale er for deres tenkning og problemløsning. Piagets hevder at privat tale var en indikasjon på barnets egosentrisitet. Vygotsky la mer vekt på de voksnes og dyktigere jevnaldredes betydning for barns læring enn Piaget. Denne voksnassistansen støtter elevene mens de bygger en forståelse som etter hvert gjør at de kan løse problemer på egen hånd.

 

Sosiokulturell teori: Understreker hvor viktig dialogen mellom barn og mer kunnskapsrike medlemmer av samfunnet er for barns utvikling. Gjennom denne interaksjonen tilegner barn seg kulturens tenkemåter og atferdsmønstre.

 

Samkonstruert prosess: En sosial prosess der mennesker samhandler og forhandler (vanligvis verbalt) for å skape en forståelse eller for å løse et problem. Sluttproduktet formes av alle deltakerne.

Kulturelle verktøy: Konkrete verktøy (datamaskiner, målestokken , osv) som gjør at menneskene i et samfunn kan kommunisere, tenke, løse problemer og produsere kunnskap.

Privat tale: Barns tale med seg selv,  som støtter deres tenkning og handling. Etter hvert blir denne praten internalisert som stille indre tale.

Pedagogisk stillasbygging: Støtte til elevens læring og problemløsning. Støtten kan bestå i ledetråder, påminnelser, oppmuntring, bryte problemer ned i små deler, gi et eksempet eller annet som gjør at eleven kan løse problemer på egen hånd.

 

IMPLIKASJONER AV VYGOTSKYS TEORI FOR LÆRERE

Hva er assistert læring, og hva går pedagogisk stillasbygging ut på? Assistert læring, eller støttende aktiviteter i klasserommet, krever pedagogisk stillasbygging – informasjon, hint, påminnelser og oppmuntring til rett tid og i rett omfang. Deretter kan man gradevis la elevene stadig mer på egenhånd. Læreren kan assistere elevens læring ved å tilpasse stoff og problemer til elevens nivå; ved å demonstrere ferdigheter og tankeprosesser; rettlede elevene trinnvis gjennom et komplisert problem; hjelpe dem ved å løse deler av problemet, gi detaljert tilbakemeldinger og tillate rettelser, og stille spørsmål som gjør elevene oppmerksom på en ny innfallsvinkel.

 

Hva er en elevs nærmeste utviklingssone? På hvert trinn i utviklingen fins det visse problemer som et barn er på nippet til å klare å løse selv, mens andre oppgaver ligger utenfor barnets rekkevidde. Den nærmeste utviklingssonen er det området barnet ikke greier å løse alene, men kan lykkes under veiledning fra en voksen eller en dyktigere jevnaldrende.

 

Assustert læring: Å gi strategisk  hjelp på de første læringsstadiene, for så gradvis å gi hjelp mindre hyppig ettersom elevene blir mer selvstendige.

Den nærmeste utviklingssonen: Området der barn kan mestre en oppgave hvis det får tilpasset hjelp og støtte.