Barns reaksjoner på traumatiske kriser

Kognetiv utvikling og språk

Piagets teori

Vygotskys

Piaget og Vygotsky

Erikson

Kolberg

Kolbergs kognetive

Språkkutvikling

PED.HIST:

Vestens verdier

Oppdragels og dannelse i middelalderen

Humanisme, reformasjon og mot reformasjon

Maria Montessori

 

Fromhet, realisme, verdslighet

Det ydmyke mennesket

Sammenfatning

Ped. retninger i vår tid

Teologi og ped.

Ped. mellom empirisme og normativitet

Ped. i Marxistisk....

Hermeneutikken

Sosialisering

Barndomshistorie

Institusjonalisering

Sosialiseringsteorier

Sosialisering: Individ-samfunn

Pedagogisk realisme

 

 

 

Vitenskapsteori

Vitenskapsteori 1

Vitenskapsteori 2

Vitenskapsteori 3

Modernitet - postmodernitet

Filosofi