Maria Montessori, MD

(1870-1952)


Vitenskapelig observasjon har etablert at utdanning er ikke hva læreren gir, utdanning er en naturlig prosess spontant utført av det menneskelige individ, og er ervervet ikke ved å lytte til ord, men av opplevelser på miljøet. Oppgaven til læreren blir som å utarbeide en serie motiver av kulturell aktivitet, spredt over et spesielt tilrettelagt miljø, og deretter avstå fra påtrengende innblanding. Human lærere kan bare hjelpe det store arbeidet som blir gjort, som tjenere hjelpe master. Gjør du det, vil de være vitner til utfoldelsen av den menneskelige sjel og til den økende av en ny mann som ikke vil bli et offer for begivenhetene, men vil ha klarhet i visjonen til direkte og forme fremtiden til menneskelige samfunn -. Maria Montessori, Utdanning for en ny verdensorden


KVINNEN & HER METODE

Akkurat som var denne kvinnen som begynte en pedagogisk revolusjon som endret måten vi tenker om barn mer enn noen før eller siden?

Maria Montessori, født i 1870, var den første kvinnen i Italia for å få en medisinsk utdanning. Hun arbeidet innen psykiatri, utdanning og antropologi. Hun trodde at hvert barn er født med en unik mulighet til å bli avslørt, snarere enn som en "blank tavle" venter på å bli skrevet på. Hennes viktigste bidrag til arbeidet for de av oss oppdra og utdanne barn er i disse områdene:

 

DE UNGE ÅR

Maria Montessori var alltid litt forut for sin tid. I en alder av tretten, mot ønskene til hennes far, men med støtte fra sin mor, begynte hun å delta på et gutter teknisk skole. Etter sju år med engineering begynte hun premed og, i 1896 ble en lege. I sitt arbeid ved Universitetet i Roma psykiatrisk klinikk Dr. Montessori utviklet en interesse i behandlingen av barn med spesielle behov, og i flere år, hun arbeidet, skrev og talte på deres vegne.

I 1907 ble hun gitt anledning til å studere "normale" barn, tar ansvaret på femti fattige barn i skitne, øde gatene i San Lorenzo slummen i utkanten av Roma. Nyheten om den enestående suksessen til hennes arbeid i denne Casa dei Bambini "House of Children" snart spredt rundt om i verden, kommer fra fjern og nær for å folk til å se barna for seg selv. Dr. Montessori ble så forbauset som noen på realisert potensialet til disse barna:

Enn om jeg sa det var en planet uten skoler eller lærere, studien var ukjent, og likevel innbyggerne - å gjøre ingenting, men på å leve og gå om - kom til å vite alle ting, å bære i sitt sinn hele læring: ville du ikke tror jeg ble Jakten? Vel, dette, som virker så fantasifulle som å være noe annet enn oppfinnelsen av en frodig fantasi, er bare en realitet. Det er barnets måte å lære på. Dette er den veien han følger. Han lærer alt uten å vite at han er å lære det, og dermed går lite fra det ubevisste til det bevisste, trår alltid i baner av glede og kjærlighet.

 

Fra Europa til USA

Invitert til USA med Alexander Graham Bell, Thomas Edison, og andre, Montessori talte Dr. i Carnegie Hall i 1915. Hun ble invitert til å sette opp et klasserom ved Panama-Pacific Exposition i San Francisco, der tilskuere så tjueen barn, alle nye i denne Montessorimetoden, bak en glassvegg i fire måneder. De eneste to gull medaljer utdelt for utdanning gikk til denne klassen, og opplæring av små barn ble forandret for alltid.


INDIA og Nobels fredspris

Under andre verdenskrig Dr. Montessori ble tvunget i eksil fra Italia på grunn av hennes antifascist synspunkter og bodde og arbeidet i India. Det var her hun utviklet sitt arbeid Utdanning for fred, og utviklet mange av ideene undervist i hennes kurs i dag. Hun ble to ganger nominert til Nobels fredspris.


Elementære Montessori PROGRAM

I Roma Dr. Montessori utviklet Montessori program for de elementære år for barn fra 6-12. Hun begynte, som elementære klasser gjør i dag, med den nødvendige pensum i Italia i sin tid. Hun tilpasset den tradisjonelle lærer-lærer fag i kunst og vitenskap, slik at barna kunne bruke materialer til å lede sine åpent forskning og å følge sine individuelle interesser, arbeider til et mye høyere nivå enn tidligere (og er for øyeblikket!) Trodde mulig for barn i denne alderen. Den elementære barnet, da lov til å arbeide selvstendig i stedet for å bli undervist i grupper ledet av en lærer, og i klasser med en blandet aldersgruppe på 6-12 - åringer inspirerende og undervisning hverandre, mestere akademiske fag vanligvis ikke lært før midten eller videregående skole.


MIDT SKOLE OG HIGH SCHOOL PROGRAM

Montessori hadde mange ideer for barnet i denne alderen. For informasjon om dette aldersnivået se: 12-18 Montessori


Av Montessori assistenter til barndommen PROGRAM

På 1940-tallet, inspirert av de utrolige potensialet av barn realisert i de første årene, Montessori uttalte Dr. at tre år var for sent å begynne å støtte arbeidet og utviklingen til barn. I 1947 Montessori assistentene til barndoms program ble påbegynt i Roma. Dette var et 3-årig, fulltids program som fortsatt undervises i dag i flere land. For en oversikt over Montessori arbeid i denne alderen, se: 0-3 Montessori


I DAG

Etter hennes død en interesse i Dr. Montessori sine metoder har fortsatt å spre seg over hele verden. Hennes budskap til de som emulerte hun var alltid å slå sin oppmerksomhet til barnet, til å "følge barnet". Det er på grunn av denne grunnleggende prinsipp, og observasjonen retningslinjer igjen av henne, at Dr. Montessori sine ideer aldri vil bli foreldet.

Mange mennesker, høre på høyt faglig nivå nås av studenter i dette systemet av utdanning, går glipp av poenget, og tror at Montessori matte manipulerende (som eksempel) er alt som er til Montessori-metoden. Det er lett å skaffe materialer og til å ta korte kurs for å lære å bruke dem, men den virkelige verdien av Montessori tar lang og grundig opplæring for den voksne.

Potensialet til barnet er ikke bare psykisk, men blir avslørt først når den komplette "Montessori-metoden" er forstått og fulgt. Barnets valg, praktisk arbeid, omsorg for andre og miljøet, og fremfor alt den høye konsentrasjonen nådd når arbeidet er respektert og ikke avbrutt, avslører et menneske som er overlegen ikke bare faglig, men følelsesmessig og åndelig, et barn som bryr seg dypt om andre mennesker og verden, og som arbeider for å oppdage en unik og individuell måte å bidra. Dette er essensen av ekte "Montessori" jobb i dag.


 

MARIA MONTESSORI, MD

(1870-1952)


Scientific observation has established that education is not what the teacher gives; education is a natural process spontaneously carried out by the human individual, and is acquired not by listening to words but by experiences upon the environment. The task of the teacher becomes that of preparing a series of motives of cultural activity, spread over a specially prepared environment, and then refraining from obtrusive interference. Human teachers can only help the great work that is being done, as servants help the master. Doing so, they will be witnesses to the unfolding of the human soul and to the rising of a New Man who will not be a victim of events, but will have the clarity of vision to direct and shape the future of human society. - Maria Montessori, Education for a New World


THE WOMAN & HER METHOD

Just who was this woman who began an educational revolution that changed the way we think about children more than anyone before or since?

Maria Montessori, born in 1870, was the first woman in Italy to receive a medical degree. She worked in the fields of psychiatry, education and anthropology. She believed that each child is born with a unique potential to be revealed, rather than as a "blank slate" waiting to be written upon. Her main contributions to the work of those of us raising and educating children are in these areas:

 

THE EARLY YEARS

Maria Montessori was always a little ahead of her time. At age thirteen, against the wishes of her father but with the support of her mother, she began to attend a boys' technical school. After seven years of engineering she began premed and, in 1896 became a physician. In her work at the University of Rome psychiatric clinic Dr. Montessori developed an interest in the treatment of special needs children and, for several years, she worked, wrote, and spoke on their behalf.

In 1907 she was given the opportunity to study "normal" children, taking charge of fifty poor children of the dirty, desolate streets of the San Lorenzo slum on the outskirts of Rome. The news of the unprecedented success of her work in this Casa dei Bambini "House of Children" soon spread around the world, people coming from far and wide to see the children for themselves. Dr. Montessori was as astonished as anyone at the realized potential of these children:

Supposing I said there was a planet without schools or teachers, study was unknown, and yet the inhabitants - doing nothing but living and walking about - came to know all things, to carry in their minds the whole of learning: would you not think I was romancing? Well, just this, which seems so fanciful as to be nothing but the invention of a fertile imagination, is a reality. It is the child's way of learning. This is the path he follows. He learns everything without knowing he is learning it, and in doing so passes little from the unconscious to the conscious, treading always in the paths of joy and love.

 

FROM EUROPE TO THE UNITED STATES

Invited to the USA by Alexander Graham Bell, Thomas Edison, and others, Dr. Montessori spoke at Carnegie Hall in 1915. She was invited to set up a classroom at the Panama-Pacific Exposition in San Francisco, where spectators watched twenty-one children, all new to this Montessori method, behind a glass wall for four months. The only two gold medals awarded for education went to this class, and the education of young children was altered forever.


INDIA and THE NOBEL PEACE PRIZE

During World War II Dr. Montessori was forced into exile from Italy because of her antifascist views and lived and worked in India. It was here that she developed her work Education for Peace, and developed many of the ideas taught in her training courses today. She was twice nominated for the Nobel Peace Prize.


THE ELEMENTARY MONTESSORI PROGRAM

In Rome Dr. Montessori developed the Montessori program for the elementary years for the child from 6-12. She began, as elementary classes do today, with the required curriculum of Italy of her time. She adapted the traditional teacher-taught subjects in the arts and science so that the children could use materials to guide their open-ended research and to follow their individual interests, working to a much higher level than was previously (and is presently!) thought possible for children of this age. The elementary child, when allowed to work independently instead of being taught in groups led by a teacher, and in classes with a mixed age group of 6-12- year-old students inspiring and teaching each other, masters academic subjects usually not taught until middle or high school.


THE MIDDLE SCHOOL AND HIGH SCHOOL PROGRAM

Montessori had many ideas for the child at this age. For information on this age level see: Montessori 12-18


THE MONTESSORI ASSISTANTS TO INFANCY PROGRAM

In the 1940's, inspired by the amazing potential of children realized in the early years, Dr. Montessori stated that age three was too late to begin to support the work and development of children. In 1947 the Montessori Assistants to Infancy program was begun in Rome. This was a 3-year, full-time program which is still taught today in several countries. For an overview of Montessori work at this age, see: Montessori 0-3


TODAY

Since her death an interest in Dr. Montessori's methods have continued to spread throughout the world. Her message to those who emulated her was always to turn one's attention to the child, to "follow the child".  It is because of this basic tenet, and the observation guidelines left by her, that Dr. Montessori's ideas will never become obsolete.

Many people, hearing of the high academic level reached by students in this system of education, miss the point and think that Montessori math manipulative (as an example) is all there is to the Montessori method. It is easy to acquire materials and to take short courses to learn to use them, but the real value of Montessori takes long and thorough training for the adult.

The potential of the child is not just mental, but is revealed only when the complete "Montessori method" is understood and followed. The child's choice, practical work, care of others and the environment, and above all the high levels of concentration reached when work is respected and not interrupted, reveal a human being that is superior not only academically, but emotionally and spiritually, a child who cares deeply about other people and the world, and who works to discover a unique and individual way to contribute. This is the essence of real "Montessori" work today.