Rammer 17.2: Stadier i den moralske utviklingen etter Kohlberg

 

Betegnelsene på nivå og stadier har skiftet etter hvert som Kohlberg har revidert teorien. Vi skal her holde oss til dem som ble brukt i de siste publikasjonene før han døde.

 

I.                    Det prekonvesjonelle nivået

Karakteristisk for dette nivået er at regler og normer befinner seg utenfor barnet selv. Normene oppleves som ytre forbud og påbud, som håndheves av foreldrenes eller andre autoriteters sanksjoner. Barna lærer og forsøker å etterleve normene for å unngå straff eller for å oppnå beløning.

      Stadium 1: Hetronom moral (jfr. Piaget)  Barnas motivasjon for å adlyde reglene er her primært for å unngå straff eller være lydig for lydighetens egen skyld.

     Stadium 2: Individualisme, instumentell hensikt og gjengjeldelse.

Motivasjon for å handle moralsk ligger her først og fremst i å oppnå egen fordel i en verden der man også må regne med at andre har sine interesser.

 

II.                 Det konvensjonelle nivået

Motivasjonen til å handle rett er først og fremst bestemt av konformitet i forhold til ”de andre” og til de sosiale ordninger i samfunnet.

 

      Stadium 3.Gjensidig forventning, personlig relasjoner og interpersonal konformitet. Behovet for å være snill i egne og andres øye er her motivasjon for å være falsk.

      Stadium 4: Sosiale systemer og samvitighet. Her ligger motivasjonen for å gjøre det rette i å opprettholde institusjonen eller systemet, eller følge samvitighetens imperativ ved å innfri definerte forpliktelser.

 

III.               Det postkonvesjonelle eller prinsipielle nivået.

Her ligger muligheten for dannelsen av en indre, personlig moral som fungerer uavhengig av de ytre autoriteter, og som forplikter på moralske prinsipper som den unge gjennom selvstendige vurderinger og personlig overbevisning har gjort til sine egne.

 

      Stadium 5: Sosial kontakt eller nytte og individuelle rettigheter.

Motivasjon for å handle rett er en følelse av forpliktelse overfor den lov som er vedtatt til alles beste og beskyttelse for medborgers rettigheter.

 

      Stadium 6: Universiele etiske prinsipper. Personens moralske vurdering og motivajon er her orientert ut fr selvvalgte etiske prinsipper som samvittigheten har forpliktet seg på for eksempel rettferdighet, likhet og respekt for menneskeverdet.