Forskningsmetode og vitenskapsteori (2)

Forskning: Faglige formål og funksjoner:

Forskning: Samfunnsfunksjoner:

Innfallsvinkler til forskning:

Kvantitativ forskning baserer seg på representative utvalg fra en stor populasjon som en kan generalisere til etter undersøkelsen har funnet sted. Skal en kunne generalisere ut i fra en kvantitativ undersøkelse må følgende krav være oppfylt:

Generalisering innen kvalitativ forskning: Kvalitativ forskning har ikke som mål å generalisere særlig utover tid og kontekst. Her er man mer opptatt av og på jakt etter informasjonsmengde og kvaliteter ved fenomener gjennom en helhetlig forståelse av det fenomen vi setter fokus på.