Revisjonsstandardene

Offentlig rett  I    II    III

1.0 Basis

1.1 Neste skritt

Revisjon

Kontanstrøm

Revisjonsettikk

Revisjonsplikt

Aksjonærmodellen

Meny for juss

Regnskapsforskrift

Autorisasjon begunnelse

----------

Obligasjoner

Gjeldsforhandlinger T

Anleggsmidler

Omløpsmidler

Merverdiavgiften

Skatt og arbgavg- T

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Langsiktig gjeld

Fri egenkapital

Bunden egenkapital

Likviditet

Formues verdi i skatteregnskapet

Avskrivninger

Avskrivninger i skatteregnskapet

Avskrivninger i driftsregnskapet

Bedrift i krise

Selvkostmetoden

Bidragsmetoden

Kostnader

Faste kostnader T

Variable kostnader

Variabel enhets kostnad

Vinningsopptimum

Kostnadsopptimum

Likviditetsbudsjett

Budsjetering

Likviditetsgrad 1 T

Likvidittetsgrad 2 T

Insolvent

Finansiering av eiendeler T

31 til nå

Strømingsanalyse  T

Internrente

Nåverdi

Dekningsbidrag  T

Avanse T

Omløpshastigheten

Omløpshastighet varer

Omløpshastighet kundefordringer

Omløpshastighet levrandørgjeld

Omløpshastighet til dager

42 til nå

Verdi av tegningsrett

Utbytte aksjer

Leasing

Opprasjonnell leasing

Finansiell leasing

 

BEDRIFT I KRISE

 

REVISJON

Må jeg ha revisor

 

SKATTERETT:

Skattetreet - tre hovedregler (Dette er en nøkkelside!)

Skattepolitikken

Inntektsskatt kommune og fylke.

Skattelovgivningen

Skattesatsene

Bruttoinntekter

Arbeidsinntekter - Hovedregel en

Kapitalinntekter - Hovedregel to

Kapitalgevinster

Næringsinntekter - Hovedregel tre

Særlige inntektsformer - Unntak fra hovedregel

Skattefrie inntekter

Tidfesting av inntekter

Inntektsåret

Tidfestingen

Skattekreditter (saldoavskr. /gevinst-taps konto)

Fradragsposter

 

65 til nå

 

Selskaper - S709

 

Regnskapsanalsyse:

Forutsetninger

Kort om regnskapsanalyse

Stegene i Regnskapsanalyse - NAV

Steg 1 - Definere formål

Steg 2  - Kartlegging og Risikovurdering

Steg 3 - Finne foreløpig metode

Steg 4 - Innhente data

Steg 5 - Bearbeide data

Steg 6 - Velge metode

Steg 7 - Utføre analyse

Steg 8 - Kvalitetssikring

Steg 9 - Forklare og oppsummere

Steg 10 - Presentere

Gulden : Inneholdsfortegnelse

Kommunal rett : Inneholdsfortegnelse

Rettskilde og juridisk metode

 

 

Arbeidsoppgaver i revisjonsprosessen

 

Oppsummering statistikk

Historikk utsatt skatt