5. søndag i faste (II)  HOLD UT I LIDELSE!

Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. Da kalte overprestene og fariseerne Rådet sammen, og de sa: "Hva skal vi gjøre? Denne mannen gjør mange tegn. Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige sted og folket vårt." En av dem, Kaifas, han som var øversteprest det året, sa da: "Dere skjønner ingen ting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket enn at hele folket går til grunne." Dette sa han ikke av seg selv, men da han var øversteprest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket; han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Fra denne dagen la de planer om å drepe ham. (Joh.11,45-53)

Denne søndagen kalles Pasjonssøndagen.  På en spesiell måte er det Jesus forestående lidelse som skal oppta vår oppmerksomhet.  At han lider en stedfortredende død i ditt og mitt sted skal være med å lindre din og min lidelse.  For det er jo slik at ingen av oss kan gå gjennom livet uten å lide.  Vi kan tenke på folket i Tsjetsjenia som er i krig.  Vi kan vanskelig forestille oss hva de må gå gjennom i denne stund.  Eller tenk på soldatmødrene, konene og barna til de som er i krigen.  Hvor mange søvnløse netter, hvor mange skrik i fra hjertet er det ikke som stiger opp fra dem i disse dager.  Vi forstår det ikke og det kan vi være glad for.  Vi hadde ikke vært i stand til å bære det.  Men det er en som ser hvert sukk, hver tåre og hver smerte.  Det er vår Gud og det er ikke ham uvedkommende.

Til alle tider har mennesket strevd med lidelsens gåte.  Hvorfor må mennesket lide når det er en kjærlig og allmektig Gud for hvem ingen ting er umulig?  Ja, Gud er allmektig og kan når han vil gjøre det han ønsker.  Det er bare det at Gud har lagt bånd på sin allmakt.  Det er f.eks. umulig for Gud å nekte et menneske frelsen som kommer til ham i tro. På samme måte er det umulig for Gud å hindre et menneske fra å gå fortapt som forkaster hans tilbud om frelse.  Likedan har Gud i sitt ord gitt løfter som han er bundet av.  Ja, Gud har innsatt lover ved hvilke han selv opererer.  Guds vesen er uforanderlig og det er konsekvent.  Det medfører at vi ikke alltid er i stand til å forstå Gud.  Som menneske er du bare et støvfnugg på en uendelig jord som igjen er et støvfnugg i et uendelig univers.  Dine år er bare et blink i et hav av tid.  Dette legger begrensninger på det vi kan fatte og begripe med våre sanser.  Skulle ikke dette fylle oss med ydmykhet slik at vi ikke vender oss til Gud i vrede når alt ikke går vår vei? Å forstå dybdene i Gud er det ingen gitt fullt ut. "Som himmelen er høyere enn jorden er mine veier høyere enn deres veier og mine tanker høyere enn deres tanker" (Jes.55,9). Å forstå hvordan Gud forholder seg til lidelsen er heller ikke mulig for oss fullt ut.  Allikevel kan vi trenge oss inn på.  Det gjør vi ved å trenge oss inn på Jesus der han henger på korset og lider for vår skyld.  Gud bøyer seg ned og lider skylden vi har overfor ham for at vi skal bli barn av Gud.  Den som har trengt seg inn til korset og forstått noe av korsets gåte har også kommet et stykke på vei til å forstå lidelsens gåte.

Men vi trenger ikke å gå ut i den store verden for å finne mennesker som lider.  Vi trenger ikke å gå lenger enn til deg.  For du har nok også fått din del av smerte og lidelse her i livet.  Ja, hvorfor noen må gå gjennom mer enn andre er det ingen av oss som vil forstå.  Hva er det som har vært tungt for deg?  Din kropp, dine relasjoner eller kanskje din økonomi?  Du har kanskje tenkt slik: De andre har det så greitt, mens jeg må slite.  Men livets erfaring sier at alle har sitt.  Det er noe den som lider bør legge seg på minne og det skal vi stanse opp ved nå: For det første:

GUD SER DEG

Guds øyne er fulle av  kjærlighet og de hviler på deg til enhver tid.     Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten ham som er Far for dere, faller ikke én av dem til jorden. Matt 10:29  Det å bli vist positiv oppmerksomhet er veldig godt når en har det vondt.  Slik skal du finne trøst i at Guds øyne alltid hviler på deg.  De er fulle av medynk til deg.  Du spør deg uvilkårlig: Er det Guds vilje at jeg skal lide?  Nei, men allikevel tillater han oss at vi lider.  Og han kan bruke vår lidelse til å skape sitt bilde i oss.  Gud tillot Jesus å lide og hans lidelse ble til et stort gode for oss.  For derved kunne vi komme inn i fellesskap med Gud og bli frelst.  Vi kommer aldri til å forstå dette mysteriet, for Guds veier er uransakelige. Ja, hvert hår dere har på hodet, er telt.  Frykt derfor ikke! Dere er mer verd enn mange spurver. Matt 10:30-31  Også når vi er inne i lidelsens tunge dal, skal vi slippe å frykte, bare klynge oss til Gud.  Så er det noe annet du skal merke deg.

DET FINS EN LYSNING

Den som er inne i mørket har vanskelig for å se lyset.  Men livets erfaring forteller oss at selv om det kan se aldri så mørkt ut, så er det en ende på tunnelen og en dg skinner solen på nytt og du kan glede deg over det som livet har å gi. Gud har skapt oss slik at vi skal bære en dags byrde av gangen.  Men vi tar på oss byrdene for dagen der fremme i dag.  Da blir det problemer.  Ta en dag av gangen, så skal du se hvor mye lettere det blir.  Ja, noen dager vet du ikke hvordan du skal komme gjennom dagen engang.  Da kan du ta en time om gangen. 

SØK HJELP

La det ikke bli slik at du synkner hen i din elendighet.  Det fins hjelp å få.  Alt ettersom hva det er som smerter oss så er det mange steder å søke.  Samtale med venner vi har tillitt til.  Og så Gud.  Han vil høre på oss.  Han vil hjelpe oss.  Kall på meg på nødens dag så skal jeg utfri deg og du skal prise meg.  Dette ordet er det mange som har blitt møtt med.  Mange har opplevd hvordan Gud har talt til dem når de har vært i nød.  Ved å åpne Bibelen så har Gud fått anledning til å tale.  Vi må gi Gud mulighet til å tale til oss ved at vi åpner opp for hans ord.  Da har han alltid noe å si oss.  Han vet hvordan vi strever og ingen kjenner oss bedre enn ham.  Han vet også hva som er veien ut av smerten.  Og så er det enda en ting jeg vil minne deg om som er blitt prøvd i livets skole:

HIMMELEN

Det fins en himmel der all smerte og sorg er borte for alltid.  Vi griper håpet om himmelen ved å gripe Jesus som åpnet vei til himmelen for oss.  Han er den som har åpnet en vei inn til himmelen for oss.  Vi som har hørt evangeliet, har ikke håpløshet og mørke i vente.  Det er et stort lys og et lyst og godt hjem som venter oss. Derfor er det så om å gjøre at vi går den veien som Gud har åpnet opp for oss.  For Jesus måtte gå den tunge veien inn i lidelsen for vår skyld for at vi i evighet skal få glede oss over Guds vennskap.  Veien til himmelen går via korset.  Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte." Åp.21:4  Om du selv ikke er inne i en tung tid av ditt liv, så kjenner du sikkert noen som er det.  Da er det at Jesus kaller deg til å være en utstrakt hånd til den som lider.  Og sant og si er vi alle i den situasjon.  For gjennom media oversvømmes vi at folks lidelse.  Og mulighetene til å hjelpe har vi.  Så er det bare for oss å gå Guds ærend.  Lindre smerte og stille savn.  Lette byrder og trøste den som sørger. 

Jesus måtte altså lide da han gikk her nede.  Vi får også vår del.  Men Jesu lidelse var i vårt sted for at du og jeg for evig skulle få glede oss.  Så er det for oss å vende oss til Kristus og ta i mot den evige glede.

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.  Amen.