En Frelser er oss født!

Luk. 2, 1 - 14.

 

"1. Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall. 2. Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria.  3. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by.  4. Også Josef drog opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids by, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt, 5. for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var med barn. 6. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde. 7. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte Ham og la Ham i en krybbe, fordi det var ikke rom for dem i herberget. 8. Det var noen hyrder der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord.  9. Og se, en Herrens engel stod hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet. 10. Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede for alt folket. 11. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids by. 12. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. 13. Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa: 14. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.

NB! Julenatt/ottesang - tekst Luk. 2, 15 - 20 i tillegg til herværende: Klikk her!


 

En frelser er dere født!

Og denne frelser er ingen ringere enn Herren selv (v.11).
Dette er Herrens evangelium til alle dem som strever under loven, - idet de tror de må grunne sin egen rettferdighet - ja, til alt folket (v.10),: Han - din frelse - er deg født, - er deg gitt - som profetien sier i Jesaja 9,6: "For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på Hans skulder, og Hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste."
Vår frelse er m.a.o. noe som er oss tilveiebrakt - Han er oss født.

Dette er det veldige juleevangelium som ikke minst, en gang i året, lyder for en stor del av folkets ører. Likevel går de fleste i mørket, hva dette angår.
De hører og hører, uten egentlig å høre.

Denne profeti hos Jesaja, er også et kraftig motargument, overfor de retninger som vil gjøre Jesus til noe mindre, enn Gud selv.
Hør bare et par av de navn dette barnet skal bære: Veldig Gud! Evig Far! Kan dette sies om noen annen enn Gud selv?

V.1. Ja, hvilken makt hadde ikke keiser Augustus, kan en tenke. Han hadde makt til å kreve all verden innskrevet i manntall.
Men ser du ikke Ham, som "bøyer kongens hjerte, som bekker, dit Han vil" (Ordsprk.21,1), bak dette?
Jesus skulle nå fødes, Han på hvems skulder herredømmet egentlig er lagt, og da blir også keiseren redusert til en tjener, for Ham, uten verken å ville, eller, å vite det.
Jesus skulle nemlig fødes i Betlehem, som profeten Mika sier: "Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener! Fra deg skal det utgå for meg en..." (Mik. 5,1).
Og, når Gud har sagt: "Fra deg! Da må det bli sånn. Slik som også vitnesbyrdet om Guds ords sannhet og pålitelighet lyder for oss i teksten vår, i dag: "...og de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem" (v.20).

Derfor utgikk et bud fra keiser Augustus i de dager!

Stans nå for uttrykket "i de dager." Det forteller oss at det er et historisk faktum, at Gud ble kjød. Det har skjedd i vår - menneskets - historie, og det skjedde i de dager da Augustus var keiser og Kvirinius var landshøvding i Syria.
Det forteller også om hvilken situasjon Guds folk var i, på det tidspunkt, p.g.a. sin synd og sitt frafall. De var underlagt hedenske og ugudelige herskere.
Det var som Egypt om igjen, da frelseren kom til dem. Denne gang ikke for å føre dem til et jordisk rike, men sitt eget himmelske. Og det "røde hav," for hver enkelt av dem, og for hver enkelt av oss, som vi må igjennom, for å nå over til den andre siden, det er Hans blod, Lammets blod, som renser oss ifra all synd og urettferdighet.
Ser du ikke også korset, når du ser krybben (v.12), så ser du heller ikke den frelser, som er deg født! Da ser du ikke Skriftens Jesus! Du ser ikke Ham, som englene vitner, og synger, om!

V.4. Ingen fred på jorden, var mulig, uten at synden og opprøret var sonet.
Dette er frelsen, at det som skilte deg fra Gud, din synd og ditt opprør, ble lagt på Ham, og sonet der. Derfor heter det også i dette salige budskap, i englenes munn: "...en stor glede - en glede for alt folket" (v.10).
Dette lyder til oss fra Guds englers (sendebuds) munn! og bekreftes gjennom hele Skriften.
Du kan trygt ta det til deg, du som søker frelse, ja, Han er deg født. Han som, i seg selv, er frelse for alt folket, - men "hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart?" (Jes.53,1).
Ikke alle tok imot dette lyset, da Han kom, og situasjonen er heller ikke annerledes i dag. Men du som søker Ham, du skal høre: En frelser er deg født! og som englene sier: I dag!
På denne bestemte dagen i historien, ble Han, vår frelse, født!
Det er altså ikke noe uoppfylt du skal vente på, men noe oppfylt, noe som er skjedd!

Dette er det, for oss, ufattelige evangelium, som må bli oss åpenbart, - forklart for vårt hjerte ved Den Hellige Ånd - at vår frelse er noe som har skjedd.
Det er nemlig umulig at, vår glede kan være fullkommen, - som bl.a. Joh.17,13, og 1 Joh. 1,4, taler om - dersom det ennå sto noe tilbake for oss å gjøre.

En annen ting vi skal merke oss her, er at Herren ikke menget seg med de store, de rike og vise i samfunnet, men med de små og elendige.
Det er Gud selv som stiger ned i blant dem! Blir en av dem! En av oss!
"En fattig jomfru satt i lønn, og fødte himlens kongesønn."
De fattige Josef og Maria - de som det ikke var plass til i herberget - hyrdene på marken osv. Og når Jesus vokser opp, og begynner sin gjerning, så hører vi om Ham at, "alle tollere og syndere holdt seg nær til Ham for å høre Ham" (Luk.15,1).
Hør det, som om det var første gang, og la det få synke inn: Tollere og syndere! I Guds nære selskap.
Han var, i seg selv, Guds ord til folket, og vi forstår vel hva som da ble talt, i og med at, "alle tollere og syndere holdt seg nær til Ham?" Jo, Guds nåde! Jesus er, i seg selv, Guds nådeord! Han var kommet ned til dem, og var blitt en av dem. Har du sett Jesus sånn?
Eller trodde du Han holdt seg der hvor "godtfolk" ferdes?
Godtfolk har aldri hatt bruk for denne frelser, så lenge de i egne øyne er "godtfolk." Han skal nemlig "frelse sitt folk fra deres synder (Mt.1,21).

Hør vitnesbyrdet: "Hun fødte sin sønn!" (v.7).
Med dette for øye skal vi få ønske hverandre en God Jul!

En Frelser er oss født i dag,
I mennesker Guds velbehag,
Gud være pris og ære!
Nå er Han født i Davids stad -
Den Sønn som englene tilbad,
Velsignet evig være!
Min sjel,
Kjenn vel
Denne nåde
Fri fra våde
Mett ditt øye
Nå med lyset fra det høye!