1.Pinsedag SJU BILDER PÅ MENIGHETEN

LEGEME

At menigheten er et legeme er en veldig god illustrasjon på Guds kirke. For det er mye arbeid som trengs å utføres. Å det er en jobb til oss alle sammen. Ja, er du blitt en troende da har du samtidig fått en oppgave. Du mottar misjonsbefalingen om å vinne verden for Kristus og da er det et oppdrag som blir overdratt deg Og så er spørsmålet. På hvilken måte skal du være med å bidra til at dette oppdraget blir utført? Oppgavene er forskjellige akkurat som kroppens lemmer har forskjellig oppgave. Men vær ikke en vissen hånd på Kristi legeme. Det hindrer verket i å bli fullført. Du har en oppgave. Gå inn i den. Storheten i oppgaven avgjøres ikke på jorden , men i himmelen, og det Gud ser etter er lydighet og trofasthet i tjenesten. Til sammen utgjør vi et legeme, Kristi legeme på jord der Jesus er hode.

TRE

Kirken blir også sammenlignet med et tre, der Jesus er stammen og du er en gren. Jeg er vintreet, dere er grenene. Her er det vår avhengighet av Jesus som er i fokus. Uten meg kan dere intet gjøre. Joh.15,5 Nei skal et tre bære frukt må det være en levende forbindelse mellom stammen og treet og skal du bære Åndens frukter må det være en levende forbindelse mellom deg og Jesus. Et tre vokser og bærer frukt. Det skjer når hver enkelt gren på treet bærer frukten. Grenen anstrenger seg ikke for å bære frukt. Den bare er i forbindelse med stammen. Det er alt som trengs. Dermed går resten av seg selv. Du er ment å være en gren. Jesus er stammen.

HUS

Og så er menigheten et hus satt sammen av levende steiner. Han holder hele bygningen sammen så den i Herren vokser til et hellig tempel Ef.2,21. Et tempel. Det er hva du er. Et tempel for Den Hellige Ånd. Og til sammen utgjør vi et tempel. Det er en bygning som er innviet til tilbedelse av Gud. Du er en person, ja, men du er også en bolig. Det bor noe inni deg. Det bor krefter, det bor kunnskaper, det bor forstand og tankeevne, kjærlighet og tro. Og det bor en livsånde i deg. Og det kan være bolig for andre ånder også. La det ikke være fremmede åndsmakter, men Guds Hellige Ånd. Gud ønsker å bo midt i blant oss. Han har et hjem i sin kirke her på jord. I det tempel vi til sammen utgjør er hjørnesteinen Jesus Kristus selv.

EN HJORD

Vi må gjerne ta det ille opp, men faktum er at Guds ord sammenligner kirken med en flokk sauer. Her er Jesus hyrden. Den gode hyrde. Nå er det flere som slår til lyd for at vi må gjeninnføre hyrdene i saueholdet i Norge i dag. Det kan være en god ide så mye rovdyr det er blitt. Hva er i sentrum for oppmerksomheten når Jesus bruker bilde av en hjord på menigheten. Jo, det er lydighet og etterfølgelse. Følg meg sier Jesus. Å være en kristen er ikke å gå rundt på måfå her i livet. Det er å følge Jesus. Det betyr at vi tillater Mesteren å vise oss veien. For hyrden vet bedre enn oss hvor vi en til de grønne gressganger og til hvilens vann går. Det er dit han ønsker å lede oss.

 FAMILIE

Et femte bilde er en familie. Det er et godt bilde på hva kirken er. Det er ikke uten grunn at troende kaller hverandre brødre og søstre. For det er ingen vi er så nært knyttet til som vår egen familie. Blodets bånd er sterke bånd. Og de som er knyttet sammen i troens fellesskap skal ha dette nære og kjære forhold som er innad i en familie. Familien er fostrende på de nyfødte. Og ingen kan se Guds rike om han ikke er født på ny. Slik blir vi født inn i Guds familie. Og tenk om det ble født et lite barn og mor og far sier. Så hyggelig. Velkommen til oss. Og så overlot den nyfødte til å klare seg selv på egen hånd. Det ville ikke gå bra. Slik vil heller ikke den som er født på ny inn i Guds rike greie seg uten varmen, næringen og lyset fra fellesskapet i menigheten. Det er noen som mener de kan være kristne uten et menighetsfellesskap. Gud vil at alle hans barn skal ha tilhørighet i en menighet. Du trenger menigheten og menigheten trenger deg. De dårligste tilhørerne er de tomme benkene. Husk på det. Bare ved ditt blotte nærvær er du en stor oppmuntring for alle oss andre. Slik er det.

HÆR

Fremad Kristi hærmenn står det i en sang. Kirken er en hær. Fordi det pågår en kamp mellom Guds og Satans makt. Og dette er ikke en kamp mot mennesker som står ordet imot, Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag. Ef.6,12. Frelsesarmeen har jo virkelig tatt konsekvensen av dette at menigheten er en hær. De har organisert seg som en hær og er dette mer bevisst enn noen av oss andre. men vi er like mye frelsessoldater alle sammen, samme hvilken menighet vi står i så tilhører vi alle Guds menighet her på jord. Godt å tenke på at vi har en hærfører som skal føre oss frem til seier. At menighetene blir sammenligna med en hær skal minne oss om at det er en kamp vi står i.

BRUD

Et siste bilde på menigheten er en brud. Kirken er en brud og Jesus er brudgommen: Tiden er kommet for Lammets bryllup! Hans brud har gjort seg i stand og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. Åp.19,7f. Når kirken blir sammenlignet med en brud er det for å minne oss om kjærlighetens betydning i vårt forhold til Gud. Å elske Gud er det største av alle bud. Guds kjærlighet til deg er udiskutabel og det er også Guds ønske at han skal få et gjensvar på sin kjærlighet til deg i ditt liv. Slik skal en kirke som elsker sin Herren en gang møte ham og få være med på bryllupsfesten.

Et legeme, et tre, et hus, en hjord, en familie, en hær, en brud. På hver sin måte utrykker disse bildene noe vesentlig om hva kirken er. Disse bildene har noe felles. Og det er liv. For at disse bildene skal være sanne, må de være fulle av liv. Og det er her Den Hellige Ånd kommer inn i bilde. For uten ånd er ikke kirken levende. Den kirke som er fylt av ånd er også fylt av kraft. Og hvordan blir kirken fylt av kraft. Jo ved at du lar deg fylle av Guds ånd. Det skjer når du åpner deg for åndens kraft i ditt liv. Da blir ditt liv mer og mer ledet av Guds Ånd. Og da blir det spennende å leve.

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.