10. søndag etter pinse. HVEM ER GUD?

Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det? Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet. Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter: Sauer og okser, alle sammen, ja, også de ville dyr i marken, fuglen i luften og fisken i sjøen, alt som ferdes på havets stier. Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn er over hele jorden! Salme 8,4-10

Hvordan kan vi egentlig vite hvem Gud er? Hvem er den Gud som har skapt himmel og jord og alt som er? Ja, det spørsmålet har mennesket strevd med til alle tider. Når du står overfor et maleri så vil maleriet fortelle deg en god del om kunstneren. For det første vil valget av motiv fortelle deg om hva kunstneren prioriterer som vesentlige å få avbildet. Fargevalget vil avspeile den sinnsstemning som fyller kunstneren. Og selve bildet vil kunne fortelle deg om den begavelse som kunstneren er av. Men fortsatt er det lenge før du kan si at du kjenner kunstneren. Hva gjør du da? Du kan oppsøke kunstneren personlig og prate med ham, omgås ham og bli kjent med ham som menneske. Da kan du lære kunstneren å kjenne bedre og bedre.

Slik er det også med vårt forhold til Gud. Vi kan vende vårt blikk mot naturen og bli overveldet med god grunn. Den som har skapt alt dette må være en kraft av uendelig storhet. Vi får jo vårt lys av sola. Den er en million ganger større enn jorda. Allikevel fins det hundre milliarder slike soler bare i vårt solsystem. Og ikke bare det. I universet har man talt over hundre milliarder andre slike solsystem eller galakser. For en Gud vi har. Og denne Gud er det som har talt alle hår på ditt hode og som kjenner dine tanker og som ønsker å være din Gud og din Far. Ved å studere universet blir Gud uendelig stor for oss. Og det gjør han også ved å studere naturen. Vi lever i dag i en tid der vi får oppleve noe andre før oss ikke fikk oppleve. Vi kan bli vitne til naturens undere via skjermen. Undere i naturen som ikke var tilgjengelige for slekter forut kan vi ha tilgang til. Og vi blir overveldet over alle de under vi blir vitne til. Helt fra mikrokosmos til makrokosmos. Foruten at Gud er allmektig og full av skaperkraft lærer vi at Gud er vis.

Alt er så viselig skapt at det er helt utrolig! Hjemme i hagen i prestegården på Vestlandet så var det et tre som hver høst sendte frøene ut på flukt. Frøet var laget med en propellvinge lenge før motorer var oppfunnet. Så da roterte den et stykke bort fra treet før den landet. Eller ta frøet av løvetann som er skapt for å bli tatt av vinden. Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn er over hele jorden.

Kjenner vi Gud ved å studere naturen? Ja, en del sider av Gud blir vi kjent med, men ikke alle. Nei langt fra alle. Gud er jo høyt der oppe og vi er noen kryp her nede. Enn om vi kunne opprette kontakt med denne som har skapt alle ting? Ja, det samme tenkte han og han gjorde noe med det. Han ønsker å komme i kontakt med oss og derfor utvalgte han seg et folk hvorigjennom han sendte oss sin egen sønn. Gud gjorde det så konkret at han lot seg føde inn i menneskeslekten og ble et menneske av kjøtt og blod. Slik Jesus er slik er Gud. For alt Jesus sa og gjorde var etter Faderens vilje.

Ja, det er mulig å beundre kunstverket på avstand og la seg imponere over den kunstner som har latt sin pensel fare over universet sitt lærrett. Men det er mye bedre å kontakte ham selv og bli kjent med ham og bli hans venn. Ja det er nødvendig for at vi skal bli frelst. Gud har nemlig reservert et rom inni oss til seg selv. Så lenge ikke han får bo der står dette rommet tomt og da vil du kjenne på dette tomrommet inni deg. For det rommet kan bare fylles med ham som har skapt deg.

Alle har vi et bilde av Gud. Du har et bilde av Gud, men er du overbevist om at det er et sant bilde av Gud? Tenk om du avviser Gud på feil grunnlag. Det ville jo være tragisk. Du har kanskje opplevd at mennesker du ikke kjente er blitt omtalt som sånn og sånn. Og så har du selv blitt kjent med det menneske og så har du tenkt. Å, er det sånn du er? Og så får du som regel et bedre inntrykk av det menneske enn det andre har tegnet for deg.

Vil du bli kjent med Gud så nøy deg ikke med andres omtale, men bli selv kjent med ham. Han ønsker å være en Far for deg. Slik en far er for sitt barn slik ønsker Gud å være for deg. En far betyr styrke, trygghet, omsorg, beskyttelse for barnet. Det vil Gud være for deg. Det hviler derfor et stort ansvar på alle foreldre. For det farsbilde som barnet får skapt av foreldrene, det vil barnet automatisk overføre på Gud. Den far som er streng vil oppleve at Gud er streng og så videre. Når vi lærer barna våre at Gud er vår far i himmelen, vil de uvilkårlig trekke sammenlikninger med sin Far på jorden. Jesus har jo lært oss å be til vår far, ikke du som er på jorden, men du som er i himmelen. Hvis Gud er vår Far, hvem er da vår mor? Jo det er kirken. Gud er vår Far og kirken er vår mor. Det gir god mening.

Alle barn har et bilde av Gud i sitt indre. Det er skapt av barnetroen. Etterhvert som vi vokser opp vil vi vokse ut av våre barnesko og våre barnefakter i møte med livet. Men hvis den verden der Gud er blir liggende urørt, vil vi ikke vokse ut av vårt barnlige gudsbilde. Da vil Gud fortsatt være en snill bestefar i det høy som lønner de gode og straffer de slemme.

Ditt bilde av Gud trenger å vokse og modnes slik at det blir mere sant. Å forstå Gud slik han virkelig er det er ingen gitt, men vi kan nærme oss et sant bilde av Gud. Og kanskje vil noen av våre forestillinger bli brutt i stykker. Og kanskje ville det være like godt om de ikke var sanne. Ja, kanskje det var forestillinger som hindret deg å nærme deg ham med ditt liv. Ta nå en forestilling. Hvis Gud er allmektig hvorfor griper han da ikke inn og gjør noe med all ondskap og lidelse. Ja, Gud er allmektig, men av fri vilje har han lagt bånd på sin egen allmakt. Han har gitt oss sitt ord og sine løfter og han binder seg selv til dette ord og disse løfter. Gud kan ikke tvinge hverken deg eller noen annen inn i sitt rike om du selv ikke vil. Der har han lagt bånd på sin allmakt.

Og hvis Gud skulle gripe inn mot all ondskapen, hva ville du foreslå var en passende måte å gjøre det på? Gud ser nemlig bedre enn oss hva som er det egentlige problemet. Det er av åndelig art. Det er Satan Guds fiende som er årsaken til lidelse og ondskap i verden. Og Gud har grepet inn og overvunnet ondskapens makt. Det skjedde på Golgata da Jesus vant over Satan og hans hær. Nå skal dette budskapet forkynnes i all verden så vil det inntreffe et endelig skille mellom det onde og det gode.

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd som var, er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.