Rettsregler, faktum og subsumsjon

For å kunne avgjør konkrete spørsmål om noens rettigheter og plikter, må vi prinsipielt alltid foreta tre operasjoner.

1. Vi må finne frem til den generelle rettsregelen som gjelder. Der vi har en lov p holde oss til, blir dette den generelle tolkningen av loven.

2. For det andre må vi finne ut hvilket faktum som foreligger - eller, mer korrekt og forsiktig sagt, hvilket faktiske forhold som skal legges til grunn for den rettslige avgjørelsen.

3. For det tredje må vi se hvordan dette faktum som skal legges til grunn, forholder seg til den generelle rettsregelen -og, for den lovbestemte retts vedkommende, og da den generelle tolkning og m.a.o. den generelle innhold av rettsregelen vi har kommet frem til.