Carl August Fleischer ”Rettskilder og Juridisk Metode” s 178

Hva er et prejudiktat?

Språklig betyr et ”prejudikat” ikke noe annet og mer enn en tidligere dom – ”pre” pluss ”judikat”.  Noe mer presist kan vi si at det er tale om en tidligere avgjørelse av en domstol. Avgjørelsene kalles ikke alltid dommer – selv om de i realiteten og i vid forstand av ordet ”dom” er det. Domstolene bruker ofte, i samsvar med lovgivningen om dette (prosesslovene), utrykket ”kjennelse” om en avgjørelse i stedet for utrykket ”dom” Dette gjør imidlertid ikke noen vesentlig forskjell. Normalt har ”kjennelser” samme muligheter for å virke som prejudiktater som det som er dommer i en snevrere forstand ( og som har denne betegnelsen som overskrift i selve avgjørelsen).

Juridisk er det etter mitt syn ikke grunn til å bruke ordet ”prejudiktat” på noen annen måte enn det som stemmer med det språklige innholdet. Også juridisk er et ”prjudiktat” med andre ord en tidligere rettsavgjørelse – verken mer eller mindre.

Vi må imidlertid være klar over at en del juridiske forfattere bruker ordet ”prejudiktat” på en annen måte enn den som er angitt her. Det viser seg også at disse andre bruksmåter varierer en god del. En leser av juridisk stoffkan derfor ikke være sikker på hva som egentlig menes, når han støter på ordet ”prejudiktat” Dette er i seg selv beklagelig.