Sanden Powerpoint

 

Forelesninger Chr. C Eriksen

Forelesninger Varden

Forelsesning i profesjonsetikk ved Marianne Bahus Del 2

- Det sakkyndige vitne

- Samværsaken

- Politibilskadesaken

- Politiadjutantsaken

Debattinnlegg 1 om juryordningen

Debattinnlegg 2 om juryordningen

Anbefaling for advokater vedrørende styreverv

Høyesterett om jury

Om nytteetikk og kontraktsetikk

Debattinnlegg om juryordningen advokatbladet-1

Debattinnlegg om juryordningen advokatbladet-2

Debattinnlegg om juryordningen advokatbladet-3

 

Pensum/læringskrav (JFEXFAC04 - Vår 2009)

Fagbeskrivelse og læringskrav

A. RETTSFILOSOFI

I Rett og Språk

Det kreves kjennskap til grunnleggende utsagnstyper (definisjoner, karakteristikker; deskriptive utsagn, normative utsagn).

II Rett og Normativitet

Det kreves god forståelse av hovedformene for normativitet:

 

Begrepet Norm

 

Typer av Normer

 

Rettigheter

 

Verdier

III Rett og Stat: Noen grunnleggende prinsipper og verdier i det norske rettssystemet av i dag

Det kreves god forståelse av noen utvalgte begreper på «mellomnivå» – med særlig tanke på samspill med de andre fagene på 2. avd. (her må foretas et utvalg i den nærmere pensumfastlegging til enhver tid; dette vil framgå av hovedlitteraturen): Konstitusjon, Maktfordeling, Legalitetsprinsipp, Rettighet/ Menneskerettighet, Rettssikkerhet, Rettskilde, Legitimitet, Suverenitet, Demokrati.

 

Det kreves kjennskap til problemet «motstrid mellom og harmonisering av verdier og prinsipper». Det kreves god forståelse av to hovedforslag til løsning av slik motstrid: avveiningsmodell og rangordensmodell.

IV Rett og Praktisk fornuft

A Deskriptivt om likheter, forskjeller og forbindelseslinjer mellom rett og moral

 

Det kreves god forståelse av de viktigste likheter, forskjeller og forbindelseslinjer mellom rett og moral

 

 B Muligheten av å etablere kriterier til vurdering og kritikk av positivt foreliggende rettssystemer

 

Det kreves god forståelse av problemstillingen. Det kreves kjennskap til følgende tre teoretiske posisjoner i forhold til problemstillingen:

 

Teorifamilie 1 og 2 definerer seg ofte i forhold til hverandre. Men de er begge kognitivistiske i den forstand at de er enige om at vi via fornuften kan erkjenne kriterier til løsning av spørsmål om hvordan vi bør handle. Forsåvidt skiller de seg fra:

 

 

Teorifamilie 3 benekter muligheten av ad fornuftsmessig vei å etablere kriterier til løsning av spørsmål om hvordan vi bør handle.

 

Målsettingen er bevisstgjøring av problemstillingen og presentasjon av tre viktige tankeretninger (løsningsforslag). Målsettingen er ikke detaljkunnskaper vedrørende tankeretningene. Men studentene skal presenteres for detaljene, herunder utdrag fra originaltekster, slik at de får et innblikk også i nyansene i begrunnelsesmåtene.

V Jus

Det kreves kjennskap til noen grunntrekk i diskusjonene om jusens karakter, herunder om dens vitenskapelighet og om dens normativitet. Det kreves kjennskap til noen grunntrekk i forholdet mellom jus og hermeneutikk.

B RETT OG NOEN NYERE TREKK VED SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Det kreves kjennskap til noen hovedtrekk i debattene om rettens polycentri og rettens internasjonalisering (overnasjonalitet, globalisering).

C PROFESJONSETIKK

1 Om forholdet jus - moral - etikk

 

Denne delen kan gå inn som en del av fagbeskrivelsens A IV: Rett og praktisk fornuft.

 

2 Om de juridiske profesjoners etikk

 

med vekt på forsvarlig håndtering av verdi- og normmotstrid i praksis: taushetspliktens og lojalitetspliktens begrunnelser og grenser, inhabilitet, prinsipper og andre føringer på skjønn, whistleblowing og yrkesexit som nødløsninger, etc.

 

3 Om forholdet mellom almenmoral og de juridiske profesjonenes etikk

 

Hvordan forstå, begrunne og avgrense avvik mellom 'almenetiske' normer og verdier og 'rollemoral'/profesjonsetiske normer og verdier, for eksempel ut fra a) skillet individual-etikk og normative krav til institusjoner; og b) rolle- og ansvarsfordeling mellom profesjoner innenfor et større system som i stort kan forsvares 'almenetisk'. (bør av pedagogiske hensyn kanskje komme etter pkt 2, selv om temaet systematisk sett bør komme før, siden disse momentene fungerer som premisser for pkt 2)

 

4 Trening i å drøfte - og løse - etiske dilemmaer og konflikter, slik de bl.a. fremstår i pkt 1 - 3 og under 'ikke-ideelle' situasjoner der noen parter ikke handler slik de bør.

 

Her vil noe informasjon om nytteetikk og kontraktetikk være relevant. (Pedagogisk bør dette kanskje håndteres hovedsaklig gjennom sentrale eksempler fra rettspraksis og offentlig debatt, integrert i hver av de foregående punkter.)

 

Læringsform: 'case'-basert undervisning, evt rollespill, er velegnet for dette. Eksamensform: etisk drøfting av en situasjon, evt. som et underpunkt i andre oppgaver om å drøfte etiske sider ved oppgaven.

 

Hovedlitteratur

DEL A: RETTSFILOSOFI

Svein Eng, Rettsfilosofi, 1. utg. Universitetsforlaget, 2007 BIBSYS 

 

Følgende avsnitt dekker læringskravene under Del A (sluttnotene inngår ikke i læringskravene):

 

Pensumdel A I: Rett og språk: Bokens avsnitt I 1–4 (se også mange av drøftelsene forøvrig angitt nedenfor under Del A).

 

Pensumdel A II: Rett og normativitet: Bokens avsnitt II 1.1–1.4.2 (2), 1.4.3–1.5.3, 1.5.6–3.4, 4.1–4.3.1, 4.4.1–4.4.4 (1), 5.3.1–5.3.3, 6–8.3.

 

Pensumdel A III: Rett og stat: Noen grunnleggende prinsipper og verdier i det norske rettssystemet av idag: Bokens avsnitt III 1, 2.1–2.2, 2.5.1–2.5.2, 2.6–2.7, 3. Vedrørende avveiningsmodell og rangordensmodell, se bokens avsnitt II 8.3.2 (5) jfr. 8.1–8.3 i sin helhet.

 

Pensumdel A IV A: Deskriptivt om likheter, forskjeller og forbindelseslinjer mellom rett og moral: Bokens avsnitt IV A.

 

Pensumdel A IV B: Muligheten av å etablere kriterier til vurdering og kritikk av positivt foreliggende rettssystemer: Bokens avsnitt IV B 1.1–1.5, 2.1–2.4, 2.6, 3.1, 3.2.2 (3), 3.4, 4.1.1 (1), 4.1.2, 4.1.4, 4.2–4.3, 4.4.1–4.4.2, 4.5–4.6.4, 4.7.1–4.7.2, 5

 

Pensumdel A V: Jus: Bokens avsnitt V 1–2, 3.2.1–3.2.2 (1), og 3.4–3.5

DEL B: RETT OG NOEN NYERE TREKK VED SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Inger Johanne Sand, Rettslige utviklingslinjer, Unipub 2005 (vil foreligge i bokhandelen i uke 50 eller 51). BIBSYS

 

Dette arbeidet bortsett fra avsnittene 4.4-4.5 og 6 dekker læringskravene under Del B.

DEL C: PROFESJONSETIKK

Andreas Føllesdal: Å fremme rett og hindre urett: Juristetikkens begrunnelse og grenser". Heftet fås kjøpt i Akademika bokhandel, Midtbygningen, Sentrum. BIBSYS

 

Vidar Halvorsen: Profesjonsetikk, rollemoral og allmennmoral 

 

Disse to arbeidene dekker tilsammen læringskravene under Del C.