Revisordommen, Rt. 1998 s. 1924 : Revisor ble holdt erstatningsansvarlig etter aksjeloven av 1976, §15-1, på grunn av uriktig erklæring om kontant innbetaling av aksjekapital, jfr. foretaksregisterloven §4-4 bokstav e. - Uttalt at uttrykket "anliggender for øvrig" i aksjeloven 1976 §10-7 og revisorloven §6 om "god revisjonsskikk" ikke omfatter melding til Foretaksregistret etter foretaksregisterloven. Bransjens oppfatning og praksis må vurderes av domstolene ved fastlegging av aktsomhetskravet i aksjeloven §15-2 første ledd, jfr. §15-1 og revisorloven §17a første ledd. Denne vurdering må bygge på alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Høyesterett uttalte følgende:

"Melding til Foretaksregisteret for registrering av et nystiftet aksjeselskap omfattes etter min mening ikke av den alminnelige forvaltning av aksjeselskapet. Plikten til å sende slik melding er særskilt hjemlet og regulert i foretaksregisterloven. Etter foretaksregisterloven §4-4 bokstav e er det meldingens opplysning om innbetalt aksjekapital revisor skal bekrefte. Foretaksregisterloven henviser ikke til "god revisjonsskikk". Bransjens oppfatning og praksis må vurderes av domstolene ved fastlegging av aktsomhetskravet i aksjeloven §15-2 første ledd, jf §15-1 og revisorloven §17 a første ledd. Ved denne vurdering må det tas utgangspunkt i alminnelige erstatningsrettslige prinsipper.

Det er for øvrig på det rene at det i april 1991 ikke forelå noen spesielle retningslinjer vedtatt av NSRFs styre for erklæringer etter foretaksregisterloven §4-4 bokstav e. I mars 1990 var et utkast til en anbefaling blitt sendt på høring. I utkastet er hovedformålet med kravet om revisorerklæring angitt å være "å beskytte kreditorenes interesser". Utkastet angir imidlertid ikke hvilke konkrete undersøkelser som revisor burde foreta før han gir en erklæring som nevnt. Etter den generelle norm for god revisjonsskikk, vedtatt 4 oktober 1988, skal revisjonsoppdrag utføres "i henhold til lover og regler og overensstemmende med den oppfatning av etiske og revisjonstekniske prinsipper som til enhver tid er alminnelig anerkjent og praktisert av dyktige og ansvarsbevisste utøvere av yrket"."