Rt. 1947.723 (jernsplintdommen). En 4 år gammel gutt som sammen med andre barn hadde søkt inn i en åpen smie, fikk jernsplint i øyet ved at et av barna slo med hammer på en ambolt. Øyet måtte fjernes. Da smien lå i bymessig bebygget strøk like ved vanlig lekeplass, og arbeiderne ikke hadde låst inn redskapene, antas det under dissens å foreligge erstatningsplikt etter reglene om skyldansvar. - Skyldfordeling finner ikke sted, da gutten ikke hadde utvist uaktsomhet, og moren ikke hadde latt det mangle på tilsyn. - Invaliditetsgraden settes til 28-30%, men da det gjelder et barn, antas det å kunne velge sin livsstilling slik at den økonomiske følge av skaden ikke blir stor. Under hensyn hertil settes erstatningen skjønnsmessig til kr. 15.000.