I går bestemte Høyesterett at en tidligere politimann som er straffedømt for grovt bedrageri, skal løslates fra soning med umiddelbar virkning.

Kjennelsen i denne viktige prinsippsaken kan få svært store konsekvenser. Om én måned skal Høyesteretts storkammer ta stilling til om tusener av straffedømte vil få rett til ny vurdering av ankesaken sin – noe som vil legge et enormt press på både domstolsapparatet og på gjenopptagelseskommisjonen.

Kraftig signal

Advokat John Christian Elden, som er ekspolitimannens forsvarer, mener løslatelsen er en klar indikasjon på hva som blir Høyesteretts konklusjon.

- Dette er et kraftig signal. Når 11 dommere er enige om å løslate min klient med umiddelbar virkning, er sannsynligheten veldig stor for at alle som er nektet å anke saken uten begrunnelse, vil få rett til ny behandling, sier Elden til Aftenposten.

Høyesterett skriver i sin begrunnelse: « ... saken reiser vanskelige spørsmål av betydning for gyldigheten av vedtaket fra Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker. Det er en nærliggende mulighet for at vedtaket vil kunne bli underkjent, og at xxx som følge av dette vil kunne få sin sak gjenåpnet».

Menneskerettighetene

I juli 2008 fastslo FNs menneskerettskomité at den norske rettspraksisen med å nekte anke uten begrunnelse var i strid med FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Høyesterett konkluderte samme år med at lagmannsretten ikke lenger kan nekte noen anke fremmet uten å gi en skikkelig begrunnelse. John Christian Elden krever nå at denne avgjørelsen får tilbakevirkende kraft til 1995.

Ifølge førstelagmann Dag Bugge Nordén er det rundt 2000 straffedømte som er blitt nektet å anke sine saker uten begrunnelse hvert år i den aktuelle perioden mellom 1995 og 2008. Tilsammen kan det derfor være snakk om så mye som 30000 straffedømte nordmenn som vil få rett til å få sakene sine gjenopptatt.

- Hvor mange av disse som vil be om ny behandling av sakene sine, vet vi ikke. Om man sitter med en 15 år gammel promilledom, er det ikke sikkert man vil bruke krefter på å få saken opp igjen. Uansett om avgjørelsen vil få konsekvenser for domstolenes arbeidsvilkår, kan man ikke feie brudd på menneskerettighetene under teppet, sier John Christian Elden.

Eldens klient, som er i 50-årene, ble i 2006 dømt til fengsel i seks år for grovt bedrageri og for å motarbeide rettsvesenet. Ekspolitimannen hadde sonet fem år av dommen da telefonen kom om at han skulle løslates. I går kveld ble han løslatt.

- Jeg ringte ham i Telemark fengsel, og han ble selvfølgelig strålende glad. Han måtte sette seg ned mens vi snakket sammen, og håpet å være ute i løpet av dagen, sier advokaten.

Overrasket

- Dette peker i retning av at Høyesterett kan komme til en slik avgjørelse som Elden har bedt om, sier Helen Sæter, leder i Gjenopptakelseskommisjonen.

Hun understreker at hun ikke selv har rukket å lese hele kjennelsen.

- Kommisjonen var av en annen oppfatning, men vi har full respekt for Høyesteretts avgjørelser, sier en noe overrasket Helen Sæter.

- Den store arbeidsbelastningen vil bli liggende i lagmannsrettene, men det vil nok bli en belastning for Gjenopptakelseskommisjonen også, mener Sæter.

Mangler bevis

Fanny Platou Amble, som førte saken for Regjeringsadvokaten, var i går kveld ikke tilgjengelig for kommentar. Regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs ønsket heller ikke å kommentere saken.

Førstelagmann Ola Dahl i Borgarting lagmannsrett mener Høyesteretts avgjørelse kan få svært alvorlige konsekvenser og viser til at lagmannsrettene allerede sliter med å behandle sakene de får inn. Gamle ankesaker kan dessuten være svært arbeidskrevende.

- Allerede nå får vi ikke unna de sakene vi får inn i 2010. Og saker fra 1995 – hvor er bevisene? spør Dahl.

- Det er drastisk. Men hvis dette blir aktuelt, vil det nok likevel bare være et fåtall av sakene som gjenåpnes, tror jusprofessor Ståle Eskeland