Den internasjonale straffedomstol trer i kraft i dag: Et stort skritt for menneskerettighetene
Mandag: 01.07.2002 Amnesty Internasjonal
 
Amnesty International markerer i dag den historiske iverksettelse av Romatraktaten for en internasjonal straffedomstol og ber verdens regjeringer om å støtte opp om dette viktige internasjonale redskap for å straffeforfølge forbrytelser mot menneskeheten.

- Fra og med i dag kan verdenssamfunnet straffeforfølge de verste forbrytelser mot internasjonal lov. Overgriperne kan ikke lenger føle seg trygge i vissheten om at de vil forbli ustraffet for sine gjerninger, sier fungerende generalsekretær i Amnesty International Norge Kristin Heinrich.

Fra 1. juli vil den internasjonale straffedomstolen kunne etterforske og reise tiltale mot personer som er anklaget for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og andre krigsforbrytelser begått etter denne dato. Det er ventet at straffedomstolen vil etterforske sine første saker fra begynnelsen av 2003.

- Per i dag har 73 land - deriblant Norge - ratifisert Romatraktaten. Det er langt flere og langt raskere enn vi hadde håpet på. Vi gleder oss over at det hver uke er flere land som ratifiserer, sier Heinrich.

- Dette er et viktig skritt for å styrke det internasjonale rettssystemet. Den internasjonale straffedomstolen vil utfylle de nasjonale domstoler i kampen mot straffefrihet.

Nye standarder for internasjonal straffelov vil nå bli utviklet. Etterhvert som stadig flere land tiltrer Romatraktaten og domstolen begynner sitt arbeid, øker muligheten for å bringe de verste krigsforbryterne for retten.

- Norge har vært en aktiv pådriver i arbeidet for å etablere denne viktige domstolen, det er vi svært fornøyd med. Amnesty International er imidlertid svært bekymret over den aktuelle debatten i Sikkerhetsrådet, der USA forsøker å hindre at FN-ansatte og ikke minst også FNs fredsbevarende styrker kan stilles til ansvar overfor domstolen. Det er svært uheldig at USA nettopp i dag velger å bruke sitt veto for å svekke domstolens myndighet. Vi synes det ville være svært beklagelig om nettopp FN - som jo skal være den som opprettholder og håndhever de internasjonale konvensjonene - selv skal kunne unndra seg en eventuell påtale for forbrytelser begått i verdenssamfunnets navn. Vi håper at Norge er standhaftig i sin stemmegivning i Sikkerhetsrådet og opprettholder vårt lands ellers så klare posisjon i denne sak, understreker Heinrich.

Bakgrunn

Romatraktaten ble vedtatt 17. juli 1998. Romatraktaten bereder grunnen for opprettelsen av en permanent internasjonal straffedomstol med ansvar for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser.

Romatraktaten forutsetter at domstolen trer i kraft etter at 60 land har ratifisert tiltaket. Dette skjedde 11. april i år. Per i dag har 73 land ratifisert Romatraktaten og 139 land har undertegnet dokumentet. Norge har både signert og ratifisert traktatsdokumentet.

Den internasjonale straffedomstol vil ikke kunne erstatte nasjonale domstoler, men vil fungere i de tilfeller der land er uvillig eller ikke i stand til selv å straffeforfølge krigsforbrytere. Domstolen vil få en uavhengig påtalemyndighet som kan gjennomføre etterforskning basert på informasjon fra en hvilken som helst kilde. FNs sikkerhetsråd har anledning til å utsette at det reises tiltale med opp til 12 måneder, dersom alle faste medlemmer i rådet er enig om en slik utsettelse.

Den internasjonale straffedomstol vil kun etterforske forbrytelser som skjer etter 1. juli 2002.

Straffedomstolens mulighet til å handle er noe begrenset, avhengig av hvorvidt et land har ratifisert traktaten eller ei. Det er derfor Amnesty International oppfordrer alle land til å ratifisere Romatraktaten. Domstolen vil bare være istand til å etterforske og straffeforfølge dersom forbrytelsen har funnet sted i et land som har ratifisert, eller i de tilfeller der staten erklærer seg innforstått med at straffedomstolen kan utøve sin myndighet i en gitt sak, eller i de tilfeller der den tiltalte har statsborgerskapet til et land som har ratifisert. I tillegg har FNs sikkerhetsråd mulighet til å henvise en sak til domstolen dersom FN anser at saken utgjør en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet uavhengig om landet har ratifisert traktaten.

Romatraktaten sier tydelig at et lands myndigheter og offentlige ansatte, uavhengig av rang eller posisjon, ikke har immunitet i forhold til å bli tiltalt for disse forbrytelser (folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten).

Fra 1. -12. juli vil en forberedende kommisjon til den internasjonale straffedomstol møtes i FNs hovedkvarter i New York for å utarbeide de praktiske dokumentene for opprettelsen av domstolen, deriblant valgprosedyrer for dommere og domstolens budsjett. Det er ventet at dommerne og påtalemyndigheten vil bli valgt i januar 2003.