Deklaratorisk betyr det samme som fravikelig. Der en lovregel er deklaratorisk innebærer dette at den kan fravikes gjennom avtale mellom partene, eller gjennom sedvane, kutyme eller annen handelsbruk. I hvilken grad en lov er deklaratorisk vil normalt være regulert innledningsvis i loven. Kontraktsrettslige lover utenfor forbrukerforhold vil normalt være deklaratoriske, ettersom det forutsettes at partene her kan ta vare på sine egne interesser, og fordi lovens regler ikke passer like godt i alle sammenhenger. I visse forhold der interessene til tredjemenn kommer inn vil dette imidlertid kunne stille seg annerledes; et eksempel på dette er innen selskapsretten der reglene i stor grad er preseptoriske (ufravikelige).