ARBEIDSRETT (JUS301)

JUR103 Arbeidslivets rett

 

Vår 2008

 

Bokmål:

Oppgave 1:

Tariffavtalebegrepet i arbeidstvistlovens § 1 nr. 8.

Oppgave 2:

Vilkårene for lovlig midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd bokstav a.

Oppgave 3:

Virkningene av at det er avtalt midlertidig ansettelse i strid med arbeidsmiljøloven § 14-9.

 

Alle oppgaver skal besvares. Som veiledende norm ved vurderingen skal de telle ca. 1/3 hver.

 

Nynorsk:

Oppgåve 1:

Tariffavtaleomgrepet i arbeidstvistlova § 1 nr. 8.

Oppgåve 2:

Vilkåra for lovleg mellombels tilsetjing etter arbeidsmiljølova § 14-9 første ledd bokstav a.

Oppgåve 3:

Verknadane av at det er avtalt mellombels tilsetjing i strid med arbeidsmiljølova § 14-9.

 

Ein skal svare på alle oppgåvene. Som rettleiande norm ved vurderinga skal dei telja ca. 1/3 kvar.

 


Høst 2007

 

Bokmål:

Praktisk oppgave:

Peder Ås er bilmekaniker på Verksted A/S, som er et lite bilverksted. Innehaveren er Lars Holm og det er fem ansatte, inkludert Ås. Bedriften er ikke bundet av tariffavtale og har ikke tillitsvalgte. Ås har fått problemer med ryggen, og er i den forbindelse blitt sykmeldt av lege i åtte uker. Mens Ås er sykmeldt, blir Holm tipset om at han skal ha skiftet bildekk mot betaling utenfor sin enebolig. Holm tar kontakt med flere av Ås ”kunder”, som i og for seg ikke benekter for­holdet overfor Holm, men som heller ikke sier seg villige til å bekrefte dette i en eventuell rettssak. Holm sender derfor sin unge niese Unni Dal, til Ås, for å prøve å avdekke forholdet. (Ås kjenner ikke Dal.) Dal spør Ås om han kan skifte dekk for henne. Ås er først ikke villig til dette. Dal sier imidlertid at hun er kommet i en lei knipe og trenger å få skiftet til vinterdekk umiddelbart. Ås sier seg da villig til å utføre tjene­sten, mot en kontant betaling på kr. 600.

 

Når Holm får vite om Ås’ handling, sender han ham straks avskjed. Ås mener at avskjeden er urettmessig. Han hevder blant annet at arbeidsgiver har iverksatt et urettmessig kontroll­tiltak, og viser til aml. § 9-1 første ledd. Videre mener han at han ikke kan gis avskjed så lenge han er sykmeldt, aml. § 15-8. Under enhver omstendighet er vilkårene for avskjed, aml. § 15-14, ikke oppfylt.

Spørsmål 1. Er det iverksatte kontrolltiltaket i strid med arbeidsmiljøloven?

Spørsmål 2. Dersom kontrolltiltaket er i strid med arbeidsmiljøloven, hvilke følger har dette?

Spørsmål 3. Er avskjeden rettmessig?

Teorioppgave:

Sammenlikn vernet mot trakassering i aml. § 4-3 tredje ledd, vernet mot trakassering i aml. § 13-1 og vernet mot gjengjeldelse pga varsling i aml. § 2-5, med særlig henblikk på

-         hvem som omfattes av vernet

-         hvilke handlinger som innebærer trakassering/gjengjeldelse

-         bevisregler

-         håndheving

-         rettsvirkninger av brudd på forbudene mot trakassering/gjengjeldelse

 

(For oppdatert utgave av de relevante paragrafene som er endret nylig, se vedlegg. Har du nyeste utgave av lovsamlingen (1687-2006) eller nyeste særtrykk av arbeidsmiljøloven (2007), kan du se bort fra vedlegget)

 

Begge oppgaver skal besvares. Som veiledende norm ved vurderingen vil den praktiske oppgaven telle 1/3, den teoretiske oppgaven 2/3.

 

Nynorsk:

Praktisk oppgåve:

 

Peder Ås er bilmekanikar på Verkstad A/S, som er ein liten bilverkstad. Innehavaren er Lars Holm og det er fem tilsette, medrekna Ås. Verksemda er ikkje bunden av tariffavtale, og har ikkje tillitsvalte. Ås har fått problem med ryggen, og er i den samanheng vorten sjukmeldt av lege i åtte veker. Medan Ås er sjukmeldt, vert Holm tipsa om at han skal ha skifta bildekk mot betaling utanfor sin einebustad. Holm tek kontakt med fleire av Ås sine ”kundar”, som i og for seg ikkje nektar for tilhøvet i høve til Holm, men som heller ikkje seier seg villige til å bekrefta det i ei eventuell rettssak. Holm sender difor si unge niese Unni Dal, til Ås, for å prøva å avdekka tilhøvet. (Ås kjenner ikkje Dal.) Dal spør Ås om han kan skifta dekk for henne. Ås er fyrst ikkje villig til dette. Dal seier då at ho er komen i ei lei knipe og treng å straks få skifta til vinterdekk. Ås seier seg då villig til å utføra tenesta, mot ei kontant betaling på kr. 600.

 

Når Holm får veta om Ås si handling, sender han straks avskjed til Ås. Ås meiner at avskjeden er urettmessig. Han hevdar mellom anna at arbeidsgjevar har sett i verk eit urettmessig kontrolltiltak, og syner til aml. § 9-1 fyrste ledd. Vidare meiner han at han ikkje kan verta gjeven avskjed så lenge han er sjukmeldt, aml. § 15-8. Uansett er vilkåra for avskjed, aml. § 15-14, ikkje oppfylt.

Spørsmål 1. Er det kontrolltiltak som vart sett i verk i strid med arbeidsmiljølova?

Spørsmål 2. Dersom kontrolltiltaket er i strid med arbeidsmiljølova, kva fylgjer har det?

Spørsmål 3. Er avskjeden rettmessig?

Teorioppgåve:

Samanlikn vernet mot trakassering i aml. § 4-3 tredje ledd, vernet mot trakassering i aml. § 13-1 og vernet mot gjengjelding grunna varsling i aml. § 2-5, med særleg blikk for

-         kven som er omfatta av vernet

-         kva handlingar som utgjer trakassering/gjengjelding

-         bevisreglar

-         handheving

-         rettsverknadar av brot på forboda mot trakassering/gjengjelding

(For oppdatert utgåve av dei relevante paragrafane som er endra for kort tid sidan, sjå vedlegg. Har du nyaste utgåve av lovsamlinga (1687-2006) eller nyaste særtrykk av arbeidsmiljølova (2007), kan du sjå bort frå vedlegget.)

 

Det skal svarast på båe oppgåvene. Som rettleiande norm ved vurderinga vil den praktiske oppgåva tella 1/3, og den teoretiske oppgåva 2/3.


Vår 2007

Bokmål:

 1. Ufravikelighetsprinsippet i tariffavtaleforhold

 2. Permittering i arbeidsforhold.

Begge oppgaver skal besvares. Ved bedømmelsen gjelder som veiledende norm at begge oppgaver skal telle likt.

 

Nynorsk:

 1. Prinsippet om ufråvikelegheit i tariffavtaleforhold

 2. Permittering i arbeidstilhøve.

 Det skal svarast på båe oppgåvene. Ved vurderinga gjeld det som ei rettleiande norm at oppgåvene skal telja likt.


Høst 2006

Bokmål:

 Gjør rede for og drøft:

1. Forbud mot diskriminering pga seksuell orientering ved ansettelse

med særlig vekt på

-         hvilke grupper forbudet omfatter

-         unntakene fra forbudet

-         hvordan håndheves forbudet

-         sanksjonene ved brudd på forbudet

 

2. Arbeidstakers rett til å motsette seg overføring til ny arbeidsgiver

med særlig vekt på

-         den lovfestede reservasjons- og fortrinnsretten ved virksomhetsoverføring.

-         den ulovfestede valgretten ved virksomhetsoverføring.

 

Begge oppgaver skal besvares. Ved vurderingen gjelder som veiledende norm at begge oppgaver skal telle like mye.

 

 Nynorsk:

 Gjer greie for og drøft:

1. Forbod mot diskriminering pga seksuell orientering ved tilsetjing

med særleg vekt på

-         kva grupper forbodet omfattar

-         unntaka frå forbodet

-         korleis forbodet vert handheva

-         sanksjonane ved brot forbodet

 

2. Arbeidstakaren sin rett til å motsetje seg overføring til ny arbeidsgjevar

med særleg vekt på

-         den lovfesta reservasjons- og fortrinnsretten ved overdraging av verksemd.

-         den ulovfesta valretten ved overdraging av verksemd.

 

Det skal svarast på begge oppgåvene. Ved vurderinga gjeld som rettleiande norm at begge oppgåvene skal telje like mykje.

 


Vår 2006

Bokmål:

Retten til å fortsette i stillingen ved tvist om opphør var av de mest omstridte spørsmål ved vedtakelsen av den nye arbeidsmiljøloven i 2005. Bestemmelsen i aml. § 15-11, som ble vedtatt i juni 2005, ble endret av det nye stortinget i desember 2005.

 

I versjonen av bestemmelsen som ble vedtatt i juni 2005, lød § 15-11 tredje og fjerde ledd:

”(3) Retten til å fortsette i stillingen gjelder ikke:

 1. ved tvist om avskjed, oppsigelse i prøvetiden, for innleid arbeidstaker eller midlertidig ansatt,

 2. under ankebehandling dersom dommen fastslår at oppsigelsen er gyldig.

Dersom dommen fastslår at oppsigelsen er gyldig skal retten samtidig fastsette frist for arbeidstakers fratreden. Etter krav fra arbeidstaker kan retten likevel bestemme at arbeidsforholdet skal fortsette inntil saken er rettskraftig avgjort.

 

(4) Retten til å fortsette i stillingen gjelder ikke når arbeidsforholdet er bortfalt som følge av at virksomheten er nedlagt.”

 

I versjonen av bestemmelsen som ble vedtatt i desember 2005 (gjeldende rett), lyder § 15-11 tredje ledd

”(3) Retten til å fortsette i stillingen gjelder ikke ved tvist om avskjed, oppsigelse i prøvetiden, for innleid arbeidstaker eller midlertidig ansatt. Etter krav fra arbeidstaker kan retten likevel bestemme at arbeidsforholdet skal fortsette inntil saken er rettskraftig avgjort.”

 

Fjerde ledd er opphevd.

 

For øvrig er bestemmelsene identiske.

 

Oppgave 1:  

Gi en fremstilling av retten til å fortsette i stillingen etter aml. 2005 § 15-11 slik denne lyder etter endring av desember 2005. (Gjeldende rett.) Fremstillingen skal ha særlig vekt på § 15-11 annet og tredje ledd. (Det kan legges til grunn at bestemmelsen i hovedsak viderefører tidligere gjeldende rett etter aml. av 1977 § 61 nr. 4.)

Oppgave 2:  

Gi en sammenlikning og vurdering av retten til å stå i stillingen etter juni- og desemberversjonen av § 15-11 – hvilken effekt har det for det praktiske oppsigelsesvernet om en velger den ene eller den annen utforming av bestemmelsen?

 

Begge oppgaver skal besvares.

 

Nynorsk:

Retten til å halde fram i stillinga ved tvist om opphøyr var av dei mest omstridde spørsmåla då den nye arbeidsmiljølova i 2005 vart vedteken. Føresegna i aml. § 15-11, som vart vedteken i juni 2005, vart endra av det nye stortinget i desember 2005.

 

I versjonen av føresegna som vart vedteken i juni 2005, lydde § 15-11 tredje og fjerde ledd:

”(3) Retten til å fortsette i stillingen gjelder ikke:

 1. ved tvist om avskjed, oppsigelse i prøvetiden, for innleid arbeidstaker eller midlertidig ansatt,

 2. under ankebehandling dersom dommen fastslår at oppsigelsen er gyldig.

Dersom dommen fastslår at oppsigelsen er gyldig skal retten samtidig fastsette frist for arbeidstakers fratreden. Etter krav fra arbeidstaker kan retten likevel bestemme at arbeidsforholdet skal fortsette inntil saken er rettskraftig avgjort.

 

(4) Retten til å fortsette i stillingen gjelder ikke når arbeidsforholdet er bortfalt som følge av at virksomheten er nedlagt.”

 

I versjonen av føresegna som vart vedteken i desember 2005 (gjeldande rett), lyder § 15-11 tredje ledd

”(3) Retten til å fortsette i stillingen gjelder ikke ved tvist om avskjed, oppsigelse i prøvetiden, for innleid arbeidstaker eller midlertidig ansatt. Etter krav fra arbeidstaker kan retten likevel bestemme at arbeidsforholdet skal fortsette inntil saken er rettskraftig avgjort.”

 

Fjerde ledd er oppheva.

 

For øvrig er føresegnene identiske.

 

Oppgave 1:

Gi ei framstilling av retten til å halde fram i stillinga etter aml. 2005 § 15-11 slik denne lyder etter endringa av desember 2005. (Gjeldande rett.) Framstillinga skal ha særleg vekt på § 15-11 andre og tredje ledd. (Det kan leggjast til grunn at føresegnene i hovudsak vidarefører tidlegare gjeldande rett etter aml. av 1977 § 61 nr. 4.)

Oppgave 2:

Gi ei samanlikning og vurdering av retten til å stå i stillinga etter juni- og desemberversjonen av § 15-11 – kva effekt har det for det praktiske oppseiingsvernet om ein vel den eine eller den andre utforminga av føresegna?

 

Det skal svarast på begge oppgåvene.

 


Høst 2005

Bokmål:

 1. Avskjed etter aml. 1977 §66/ aml.2005 §15-14

 2. Arbeidstakerbegrepet etter aml. 1977 §3 nr.1 første ledd / aml.2005 §1-8 første ledd

Begge oppgaver skal besvares. Som veiledende norm for vurderingen skal begge oppgaver telle likt.

Kandidatene kan velge om de vil besvare oppgavene etter arbeidsmiljøloven av1977 eller etter arbeidsmiljøloven av 2005. Det kan legges til grunn at rettstilstanden på disse områder ikke vil bli endret ved arbeidsmiljøloven av 2005.

 

Nynorsk:

 1. Avskjed etter aml. 1977 §66/ aml.2005 §15-14

 2. Arbeidstakaromgrepet etter aml. 1977 §3 nr.1 første ledd / aml.2005 §1-8 første ledd

Det skal svarast på begge oppgåvene. Som rettleiande norm for vurderinga skal begge oppgåvene telje likt.

Kandidatane kan velje om dei vil svare på oppgåvene etter arbeidsmiljølova 1977 eller etter arbeidsmiljølova av 2005. Det kan leggjast til grunn at rettstilstanden på desse områda ikkje vil bli endra ved arbeidsmiljølova av 2005.


Vår 2005

Nynorsk:

Kravet til sakleg grunn ved oppseiing grunngjeve i forhold ved verksemda, aml. § 60 nr 1 og 2.

Bokmål:

Kravet til saklig grunn ved oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold, aml.§60 nr 1 og 2.


Høst 2004

Nynorsk:

Arbeidstakaren si truskapsplikt.

Bokmål:

Arbeidstakers troskapsplikt


Høst 2004 (Utsatt eksamen).

Arbeidsgivers styringsrett.


Vår 2004

Bokmål:

Kravet til saklig grunn ved oppsigelse som er begrunnet i arbeidstakers forhold.

Nynorsk:

Kravet til sakleg grunn ved oppseiing som er grunngitt i arbeidstakaren sitt forhold.


Høst 2003

Nynorsk:

1. Førerett til ny til tilsetjing etter oppseiing pga. arbeidsmangel.

2. Permittering i arbeidstilhøve.

Det skal svarast på begge oppgåvene. Som rettleiande norm for vurderinga skal begge oppgåver telje like mykje.

Bokmål:

1. Fortrinnsrett til ny tilsetting etter oppsigelse pga arbeidsmangel.

2. Permittering i arbeidsforhold.

Begge oppgaver skal besvares. Som veiledende norm for vurderingen skal begge oppgaver telle like mye.


Vår 2003

1. Arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven § 3 nr. 1 første ledd.

2. Forbud mot trekk i lønn og feriepenger, arbeidsmiljøloven § 55 nr. 3.

Begge oppgavene skal besares. Som veiledende norm for vurderingen skal oppgave 1 telle 2/3 og oppgave 2 telle 1/3.


Høst 2002

Gi en tolkning og vurdering av reglene om midlertidig tilsetting etter arbeidsmiljølovens § 58A


Vår 2002

Fredsplikt i tariffavtaleforhold. (Under detter behandles også sanksjoner ved brudd på fredsplikten).


Høst 2001

Gi en framstilling, sammenlikning og vurdering av vernet mot etnisk diskriminering ved anset-telse og vernet mot kjønnsdiskriminering ved ansettelse, etter henholdsvis aml. § 55A og likestillingsloven av 1978.

Vedlegg: Aml. § 55A slik den nå lyder, etter endringer sist av 4. mai 2001.


Vår 2001

Bokmål

Arbeidstakers rettsstilling ved overføring av virksomhet, arbeidsmiljøloven kap. XII A.

Nynorsk

Rettsstillinga til arbeidstakar ved overføring av verksemd, arbeidsmiljølova kap. XII A.


Høst 2000

Arbeidsgivers styringsrett.


Vår 2000

Organisasjonsretten i arbeidsforhold.

Under dette behandles så vel arbeidstakers rett til å være medlem av en fagforening som arbeidstakers rett til å være uroganisert.


Høst 1999

Kravene til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø etter arbeidsmiljølovens § 7 nr. 1 og § 12 nr. 1 og 2.


Vår 1999

Arbeidstakers troskapsplikt.


Høst 1998

Oppsigelsesvernet - håndheving og sanksjoner. (Krav om saklig grunn til oppsigelse behandles ikke).


Vår 1998

Politiske demonstrasjonsstreiker og sympatiaksjoner. (Reglene om ansvar for tariffbrudd og ulovlig arbeidsstans skal ikke behandles).


Høst 1997

Arbeidstakernes rett og plikt til arbeid under arbeidskonflikt.


Vår 1997

Om arbeidsgiverens rettsstilling overfor arbeidstakerne når driften helt eller delvis må innstilles.


Høst 1996

Sanksjoner ved tariffbrudd.


Vår 1996

Kravene til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø etter arbeidsmiljølovens § 7 nr. 1 og § 12 nr. 1 og 2.


Høst 1995

Ufravikelighetsprinsippet i tariffavtaleforhold.


Vår 1995

Likestillingslovens forbud mot forskjellsbehandling ved ansettelse, herunder adgang til positiv særbehandling.